ห้องปฏิบัติการทางการเงิน จัดกิจกรรมอบรม “ปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับแอสเพน” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9:00-12:00 และ 13:00-16:00 สำหรับนิสิตทุกคณะชั้นปีและบุคคลากรฯ
ห้องปฏิบัติการทางการเงิน จัดกิจกรรมอบรม “ปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับแอสเพน” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9:00-12:00 และ 13:00-16:00 สำหรับนิสิตทุกคณะชั้นปีและบุคคลากรฯ