Financial Lab hosts the TFEX Algorithmic Trading 2017
Financial Lab hosts the TFEX Algorithmic Trading 2017
ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ร่วมกับ ร่วมกับ ผศ.ดร.สิระ สุจินตะบัณฑิต อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน และหัวหน้าห้องปฏิบัติการทางเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลการแข่งขัน TFEX Algorithmic Trading workshop and competition 2016 ประชันความสามารถเขียนโปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายอนุพันธ์อัตโนมัติ โดยปีนี้ได้รับความสนใจมีผู้สมัครเข้าร่วมเต็มจำนวน 65 ทีม หรือเกือบ 200 คน โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ 
  • ทีมชนะเลิศ “GangRocket” โดย ณัฐวุฒิ เดชบดินทร์, ปรวัฒน์ ตั้งปิยนันท์ และณัฐภัทร บุญยืนยงสกุล
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 “The new gen” โดย ธนภัทร ว่องวิไลรัตน์, จิรโชติ ตวงศิริทรัพย์ และธนเดช สุขประสงค์
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 “สามเกลอเจอหมี” โดย ภควัต ลัทธิวงศกร, ธนธรณ์ สุรวัติเสถียร และภาสวินท์ แก้วลำพูน